Informacje znajdujące się na niniejszej stronie podlegają adnotacji o wyłączeniu z odpowiedzialności oraz prawom autorskim
CORDIS Użytkownicy i wizyty - Kwestionariusz opinii  
 

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju CORDIS jest głównym portalem i ogólnodostępną bazą danych Komisji Europejskiej, służącą do upowszechniania informacji o projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską oraz o ich wynikach, w najszerszym rozumieniu.

Staramy się nieustannie doskonalić serwis CORDIS, dlatego też chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opinią na temat oferowanych przez nas usług oraz z Państwa sugestiami mającymi na celu ich dalsze doskonalenie. Wypełnienie niniejszego kwestionariusza zabierze Państwu około dziesięciu minut. Wszelkie przeprowadzane przez nas ankiety są poufne i będą wykorzystane wyłącznie do doskonalenia serwisu CORDIS. Dziękujemy za współpracę.


1. Gdzie Pan /Pani mieszka?
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
 
2. Która z następujących odpowiedzi najlepiej opisuje typ organizacji, dla której Pan /Pani pracuje?
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
 
3. Od jak dawna korzysta Pani/Pan z serwisu CORDIS?
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
Krócej niż jeden rok
Od 1 roku do 4 lat
Dłużej niż 4 lata
 
4. W jakim celu korzysta Pan/Pani z serwisu CORDIS?
Prosimy wybrać wszystkie istotne odpowiedzi
Aby uzyskać informacje o projektach badawczych finansowanych przez UE
Aby uzyskać dostęp do raportów z projektów
Aby uzyskać wielojęzyczne streszczenia wyników projektów
Aby zapoznać się z projektami, które odniosły sukces
Aby śledzić wiadomości i wydarzenia dotyczące badań w UE
Aby udostępnić informacje i wiadomości o wydarzeniach w serwisie CORDIS Doniesienia
Aby ponownie wykorzystać i opublikować informacje i dane do użytku publicznego
Aby znaleźć partnerów do badań
Aby uzyskać informacje o działalności badawczej na szczeblu krajowym i regionalnym
Aby odpowiedzieć na pytania użytkowników / klientów portalu
Aby znaleźć źródła finansowania
Aby dotrzeć do urzędowych dokumentów
Aby uzyskać informacje o polityce badawczej UE
Inne (prosimy wymienić)
 
 
5. Czy jest Pan/Pani poinformowany/a o wydarzeniach opisanych poniżej?
Prosimy wybrać wszystkie istotne odpowiedzi
 
 Tak 
 Nie 
CORDIS uruchomił niedawno serwis Najciekawsze artyculy, który ma na celu podkreślenie osiągnięć projektów badawczych finansowanych przez UE, w szczególności tych, które uzyskały pozytywne wyniki w świetle Programów Ramowych UE
 
Serwis CORDIS Technology Offers zmienił nazwę na "Wyniki w skrócie". Jego celem jest udostępnienie w formacie wielojęzycznym skrótowej informacji o wynikach projektów.
 
CORDIS udostępnia przeznaczone do publikacji streszczenia FP6 i FP7 za pomocą serwisu "Streszczenia raportów", który ma na celu udokumentowanie postępów badawczych w oparciu o materiały przesyłane nam przez konsorcja projektów.
 
Wyniki w skrócie i Streszczenia raportów są powiązane z kartami odnośnych projektów i składają się one na udoskonalony Serwis Projektów i Usług, z poszerzeniem o informacje dotyczące Rynku Technologii.
 
Serwis Wyniki w skrócie stanowi również zasadniczą treść Magazynu research*eu nt. wyników, na który można zamówić bezpłatną prenumeratę lub pobrać w postaci książki elektronicznej.
 
Karty projektów CORDIS zawierają odniesienia do wszystkich powszechnie dostępnych publikacji naukowych, zawartych w OpenAIRE.
 
 
Dodatkowe informacje na powyższe tematy są dostępne w artykule prasowym
 
6. W zeszłym roku CORDIS uruchomił Serwis Projekty. Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami na temat zakładek Projekty i Wyniki?
Prosimy wybrać wszystkie istotne odpowiedzi
 
    Zgadzam
         się
 
 Zgadzam się częściowo 
 Nie zgadzam się 
 Nie mam zdania 
Karta projektu zawiera potrzebne mi informacje
Łatwo jest znaleźć konkretny projekt.
Łatwo jest znaleźć projekty związane z konkretnym tematem
 
7. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony z wyżej opisanych nowych usług?
Prosimy ocenić w skali od 0 (Bardzo niezadowolony) do 10 (Bardzo zadowolony)
   Bardzo niezadowolony
 
Bardzo zadowolony        Nie mam zdania  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                          
                       
 

8. Co według Pana/Pani wymaga poprawy w tych serwisach?
 
9. Jakie dodatkowe informacje chciałby Pan/chciałaby Pani znaleźć w serwisie CORDIS?
Prosimy wybrać wszystkie istotne odpowiedzi
Linki z patentami poszczególnych projektów
Więcej danych kontaktowych projektów
Więcej informacji dostarczanych bezpośrednio przez uczestników projektu
Lepsza integracja ze stronami internetowymi projektów
Inne (prosimy wymienić)
 
 
10. Jak ocenia Pan/Pani następujące serwisy CORDIS?
Prosimy ocenić w skali od 0 (Słaby) do 10 (Doskonały)
    Słaby   Doskonały  
 Znam ten serwis, lecz z niego nie korzystam
 Nie znam tego serwisu
 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 
 
CORDIS Express (cotygodniowy przegląd wiadomości)
 
CORDIS Doniesienia (do publikacji w serwisie CORDIS Wiadomości)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Jak ocenia Pan/Pani następujące aspekty serwisu CORDIS?
Prosimy ocenić w skali od 0 (Bardzo źle) do 10 (Doskonale)
      Bardzo źle   Doskonale   
 Nie mam zdania
 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
Aspekt wizualny
Łatwość użytkowania
Struktura strony internetowej
Jakość treści
Ilość treści
Szybkość i wydajność
 
12. W jakim stopniu jest Pan/Pani ogólnie zadowolony/a z portali Komisji Europejskiej dotyczących problematyki badawczej?
Prosimy ocenić w skali od 0 (Bardzo niezadowolony) do 10 (Bardzo zadowolony)
     Bardzo niezadowolony   Bardzo zadowolony    
 Nie mam zdania
 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
Inne (prosimy wymienić)
 
 
13. Czy Pani/Pana zdaniem serwis CORDIS poprawił się w ciągu ostatniego roku?
Prosimy ocenić w skali od 0 (Wcale nie) do 10 (Bardzo)
    Wcale nie
Trochę
Bardzo     Nie mam zdania  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                          
                       
 
14. Prosimy o wpisanie jakichkolwiek innych zaleceń lub uwag na temat CORDIS - umożliwi nam to dalszą poprawę serwisu i jego funkcjonalności.
 
Dziękujemy Panu/Pani za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza.
 
 

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Poszczególne odpowiedzi są przetwarzane w porządku losowym, aby zapobiec przekazywaniu danych identyfikacyjnych uczestników. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zaświadcza, że powyższa informacja jest prawdziwa oraz że wyniki ankiety są wykorzystywane w postaci zagregowanej, w sposób uniemożliwiający identyfikację poszczególnych uczestników.

Wszystkie wypełnione ankiety będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu poprawy serwisu CORDIS. Dane osobowe w żadnym wypadku nie będą udostępniane. Komisja Europejska nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Dane osób zaproszonych do wzięcia udziału w niniejszej ankiecie drogą mailową pochodzą z rejestru użytkowników CORDIS. System poczty elektronicznej stosowany przez Komisję Europejską jest zgodny z decyzjami Komisji w sprawie bezpieczeństwa oraz z przepisami ustanowionymi przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa.

 
European Commission, Publications Office
CORDIS Użytkownicy i wizyty - Kwestionariusz opinii
CORDIS Home