Informacje znajdujące się na niniejszej stronie podlegają adnotacji o wyłączeniu z odpowiedzialności oraz prawom autorskim
CORDIS Publikacje - Kwestionariusz opinii  
 

Staramy się nieustannie doskonalić publikacje CORDIS: research*eu results magazine oraz research*eu focus. Zwracamy się do Państwa jako użytkowników naszych publikacji, aby zapoznać się z Państwa opinią i sugestiami mającymi na celu ich dalsze doskonalenie.

Wypełnienie niniejszego kwestionariusza zabierze Państwu około pięciu minut.

Wszelkie przeprowadzane przez nas ankiety są poufne i będą wykorzystane wyłącznie do doskonalenia serwisu CORDIS. Dziękujemy za współpracę.


1. Gdzie Pan /Pani mieszka?
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
 
2. Która z następujących odpowiedzi najlepiej opisuje typ organizacji, dla której Pan /Pani pracuje?
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
 
3. Od jak dawna czyta Pani/Pan magazyny CORDIS??
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
 
4. Prosimy o podanie Pana/Pani grupy wiekowej?
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
 
5. W jaki sposób otrzymuje i czyta Pan/Pani nasze publikacje?
Prosimy wybrać wszystkie istotne odpowiedzi
 
 research*eu results 
 research*eu focus 
Zamawiam prenumeratę w wersji papierowej
Zamawiam konkretne numery w wersji papierowej w EU Bookshop
Pobieram wersję PDF z serwisu CORDIS
Pobieram wersję eBook z serwisu CORDIS
Inne (prosimy wymienić poniżej)
 
 
6. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z poniższych aspektów naszych publikacji?
Prosimy ocenić wyszczególnione poniżej aspekty w skali od 1 'bardzo niezadowolony' do 5 'bardzo zadowolony'
  research*eu results   research*eu focus
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 Nie mam
  zdania 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 Nie mam
  zdania 
Styl i szata graficzna
 
Ilustracje
 
Częstotliwość
 
Format
 
 
Prosimy o wpisanie jakichkolwiek uwag na temat innych, interesujących Pana/ Panią kwestii.
 
7. Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami na temat treści naszych publikacji?
Prosimy wybrać wszystkie istotne odpowiedzi
  research*eu results   research*eu focus
 
 Zgadzam się 
 Zgadzam
się
częściowo
 
 Nie  
zgadzam
się
 
 Nie mam
 zdania 
 
 Zgadzam się 
 Zgadzam
się
częściowo
 
 Nie  
zgadzam
się
 
 Nie mam
 zdania 
Treść jest łatwa do zrozumienia
 
                   
Treść jest zbyt specjalistyczna
 
                   
Tematyka artykułów jest interesująca
 
                   
Informacja o wydarzeniach jest wystarczająca
 
 
8. Czy wykorzystuje Pan/Pani ponownie treść tych publikacji lub dzieli się nimi?
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
  Nie
  Tak. Prosimy opisać w jaki sposób.
 
 
9. Ile wywiadów według Państwa powinien publikować magazyn research*eu results?
Prosimy wybrać jedną z odpowiedzi
Jeden lub dwa
Trzy lub cztery
Pięć lub więcej
Bez wywiadów
 
10. Z którą z poniższych odpowiedzi zgadza się Pan /Pani jeżeli chodzi o długość artykułów?
Prosimy wybrać wszystkie istotne odpowiedzi
 
 Zbyt długie 
 Odpowiednie 
 Zbyt krótkie 
 
 Nie mam zdania 
research*eu results
 
research*eu focus
 
 
11. Prosimy o wskazanie, jakie inne treści chcieliby Państwo znaleźć w naszych publikacjach.
 
12. Czy chcieliby Państwo aby wersje elektroniczne zawierały treści multimedialne?
Prosimy wybrać wszystkie istotne odpowiedzi.
 
 Tak 
 Nie 
 
 Nie mam zdania 
Materiały wideo opublikowane na stronie
 
Linki do materiałów wideo
 
Linki do innych treści
 
 
13. Czy według Pana/Pani zasięg językowy publikacji jest wystarczający?
  Tak
  Nie. Prosimy o wskazanie, w którym z poniższych języków chcieliby Państwo otrzymywać nasze publikacje.
 
 
14. Czy chcieliby Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną powiadomienie o publikacji nowego wydania elektronicznego magazynu?
Tak
Nie
 
15. W jakim stopniu jest Pan/Pani ogólnie zadowolony/a z...
Prosimy ocenić w skali od 1 (Bardzo niezadowolony) do 5 (Bardzo zadowolony)
  Bardzo
niezadowolony
Ani zadowolony
ani niezadowolony
Bardzo
zadowolony
  Nie mam zdania
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
  
research*eu results?
 
research*eu focus?
 
 
16. Prosimy o wpisanie jakichkolwiek innych zaleceń lub uwag na temat naszych publikacji w celu ich dalszego doskonalenia.
 
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza.
 
 

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Poszczególne odpowiedzi są przetwarzane w porządku losowym, aby zapobiec przekazywaniu danych identyfikacyjnych uczestników. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zaświadcza, że powyższa informacja jest prawdziwa oraz że wyniki ankiety są wykorzystywane w postaci zagregowanej, w sposób uniemożliwiający identyfikację poszczególnych uczestników.

Wszystkie wypełnione ankiety będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu poprawy serwisu CORDIS. Dane osobowe w żadnym wypadku nie będą udostępniane. Komisja Europejska nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 
European Commission, Publications Office
CORDIS Publikacje - Kwestionariusz opinii
CORDIS Home